Місце комп’ютерної термінології в українській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу термінології, пов’язаної зі сферою комп’ютерних технологій. Розглянуто погляди вчених на визначення поняття «термін». Проаналізовано сучасні праці дослідників у галузі комп’ютерної термінології, виявлені та класифіковані тематичні напрями розвитку комп’ютерної лексики. Зроблено спробу окреслити ознаки комп’ютерних термінів з метою визначення їх місця в українській мові. На основі досліджень учених сформульовано основні принципи подальшого розвитку комп’ютерної термінології в українській мові. Статья посвящена анализу терминологии, связанной со сферой компьютерных технологий. Рассмотрены взгляды ученых на определение понятия «термин». Проанализированы современные труды исследователей в области компьютерной терминологии, выявлены и классифицированы тематические направления развития компьютерной лексики. Сделана попытка обозначить признаки компьютерных терминов с целью определения их места в украинском языке. На основе исследований ученых сформулированы основные принципы дальнейшего развития компьютерной терминологии в украинском языке.The article is devoted to the terminology correlated with the sphere of computer technologies. The views of scientists on the definition of the word “term” are considered. In the article the concept of terminological system is found out. The current works of the researchers in the computer terminology are analyzed, and the thematic areas of computer vocabulary are distinguished and classified. In the article it is shown in what ways the computer terminology can be divided. With spread of the personal computers a lot of borrowings are appeared in the language. There are shown the examples of foreign linguistic borrowings in the Ukrainian language. It is made an attempt to outline the features of computer terms to determine their place in the Ukrainian language. Based on scientific researches the basic principles of computer terminology in the Ukrainian language are formulated. Any terminology is a part of the national language but it is differed from the common lexis and saves specific features that are not common for the national language. It is shown that the computer terminology having linguistic features of the Ukrainian language is distinguished in some peculiarities which are not common for the Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
українська мова, терміни, комп’ютерна лексика, комп’ютерні термінології, аспірантські роботи, украинский язык, термины, компьютерная лексика, компьютерные терминологии, аспирантские работы, Ukrainian language, terms, computer vocabulary, computer terminology, postgraduate work
Цитування
Гаврилова О. В. Місце комп’ютерної термінології в українській мові / О. В. Гаврилова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 45. – С. 189–193.