Витоки становлення законодавчого поля діяльності попечителів навчальних округів на теренах Російської імперії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах на основі аналізу законодавства в галузі освіти Російської імперії другої половини XVIII – початку XIX століття та історико-педагогічних праць розкрито витоки становлення законодавчого поля діяльності попечителів навчальних округів. В тезисах на основе анализа законодательства в области образования Российской империи второй половины XVIII - начала XIX века и историко-педагогических работ раскрыто истоки становления законодательного поля деятельности попечителей учебных округов. Based on analysis of legislation concerning educational sphere in the Russian Empire from the second half оf the 18th century – the beginning of the 19th century and studies in history and pedagogics, the article clarifies origins of the legislative framework of activities of trustees of education districts. It has been determined that the position of trustees of education districts as officials in the public service was introduced in 1803, and their activities were regulated by the decrees «About the organization of schools» and «About the establishment of education districts with the appointment of particular provinces for each of them».
Опис
Ключові слова
попечитель, навчальний округ, Міністерство народної освіти, Російська імперія, університет, куратор, губернатор, попечитель, учебный округ, Министерство народного образования, Российская империя, университет, куратаор, губернатор, trustee, educational district, Russian еmpire, university, kuratorg, governor
Цитування
Балацинова А. Д. Витоки становлення законодавчого поля діяльності попечителів навчальних округів на теренах Російської імперії / А. Д. Балацинова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 41–44.