Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1694
Title: АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕВЕРБАЛІКИ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ШІСТДЕСЯТНИКІВ
Other Titles: AKTUALIZACJA KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ W DYSKURSIE UKRAIŃSKICH SZEŚĆDZIЕSIĄTNIKÓW
АКТУАЛИЗАЦИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ДИСКУССИИ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 60-х
ACTUALIZATION OF NON-VERBAL MEANS IN THE DISCOURSE OF UKRAINIAN WRITERS OF THE 60-s
Authors: Осіпова, Т. Ф.
Keywords: українська мова
шістдесятники
невербаліка
актуалізація
Język ukraiński
lata sześćdziesiąte
niewerbalny
actualizacja
украинский язык
шестидесятники
невербалика
актуализация
Ukrainian language
writers of the 60-s
nonverbal
actualizations
Issue Date: 2017
Publisher: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Citation: Осіпова Т. Ф. Актуалізація невербаліки в дискурсі українських шістдесятників / Осіпова Т. Ф. // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2017. – Zeszyt V. – S. 151–158.
Abstract: Перспективні письменники 60-х років грають важливу роль у формуванні та розвитку системи естетичних основ - єдність традицій (світовий і національний), індивідуалізації, інтелектуалізму, естетизму, еліти, метафоричного мислення. В українських мовних дослідженнях відсутні наукові дослідження, які будуть зосереджені на актуалізації представлення коштів невербальної комунікації в художньому дискурсі, написаному шістдесятниками. Їх тексти ілюструють приклади невербальної комунікації, що представляють її особливими лінгво-стилістичними засобами. Zasady światopoglądu sześćdziesiątników leżą u podstaw kształtowania i rozwoju systemu zasad estetycznych — jedności tradycji (narodowych i ogólnoświatowych) i nowatorstwa, takich jak: indywidualizacja, intelektualizm, estetyzm, elitarność, myślenie metaforyczne, obrazowe. Pomimo, iż teksty przedstawicieli generacji lat 60. XX w. wyraźnie ilustrują przykłady komunikacji niewerbalnej z wykorzystaniem specyficznych środków stylistycznych, w ukraińskim językoznawstwie nie prowadzono badań naukowych poświęconych zagadnieniom komunikacji niewerbalnej w dyskursie literackim sześćdziesiątników. Перспективные писатели 60-х годов играют важную роль в формировании и развитии системы эстетических основ - единстве традиций (мировой и национальной), индивидуализации, интеллектуализма, эстетизма, элиты, метафорического мышления. В украинских языковых исследованиях отсутствуют научные исследования, которые будут сосредоточены на актуализации представления средств невербальной коммуникации в художественном дискурсе, написанном шестидесятниками. Их тексты иллюстрируют примеры невербальной коммуникации, представляющие ее особыми лингво-стилистическими средствами. The outlook bases of the writers of the 60-s play an important role in the formation and development of the system of esthetic fundamentals — the unity of traditions (world and national), individualization, intellectualism, estheticism, elite, metaphoric think-ing. In Ukrainian linguistic studies there is a lack of the scientific researches that would focus on the actualization of the representation of the means of a non-verbal communication in a fiction discourse written by the writers of the 60-s. Their texts illustrate the examples of a non-verbal communication representing it by peculiar linguo-stylistic means.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1694
Appears in Collections:Кафедра української мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Осіпова Т. Ф. .pdf626.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.