Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Проаналізовано суть та особливості салютогенетичного підходу до підготовки майбутніх фахівців, що базується на антропософськи-зорієнтованих методологічних засадах та практично реалізований у світі як рух за оновлення освіти дорослих. Проанализирована суть и особенности салютогенетического подхода к подготовке будущих специалистов, основанного на антропософски-сориентированных методологических принципах и практически реализован в мире как движение за обновление образования взрослых. Analyzed the essence and features of the salutogenic approach to training of future specialists, based on аnthroposophical oriented methodological principles and practically realized in the world as a movement for updating adult education.
Опис
Ключові слова
салютогенез, освіта дорослих, антропософськи-зорієнтована методологія, напрями навчання, академічне навчання, життєвий досвід, духовний розвиток, здоров’язберігаючі форми, салютогенез, образование взрослых, антропософски-сориентированная методология, направления обучения, академическое обучение, жизненный опыт, духовное развитие, здоровьесберегающие формы, salutogenesis, adult Education, anthroposophy-is oriented methodology, direction of training, academic training, life experience, spirits the one development, health-saving forms
Цитування
Іонова О. М. Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівців / О. М. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 16–19.