Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1691
Title: Педагогічні цінності – основа світогляду С. І. Миропольського
Other Titles: Педагогические ценности – основа мировоззрения С. И. Миропольского
Pedagogical values are the basis of the worldview of S. I. Miropolsky
Authors: Золотухіна, С. Т.
Keywords: Миропольський С. І.
педагогічні цінності
світогляд
гуманізм
демократизм
духовність
народність
громадськість
Миропольский С. И.
педагогические ценности
мировоззрение
гуманизм
демократизм
духовность
народность
общественность
Myropolskyi S. I.
pedagogical values
worldview
humanism
democracy
spirituality
national consciousness
civic consciousness
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Золотухіна С. Т. Педагогічні цінності – основа світогляду С. І. Миропольського / С. Т. Золотухіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 8–12.
Abstract: У данній статті визначено і схарактеризовано педагогічні цінності видатного вченого другої половини ХІХ століття С. І. Миропольського : духовність, демократизм, гуманізм, народність, громадянськість. Представлено життєво-професійний шлях педагога, який і зумовив формування поглядів С. І. Миропольського на освітньо-виховні процеси. Підкреслено, що в світоглядній системі педагога чітко простежуються цінності - цілі (відповідальність перед вітчизною, любов до професії), цінності - засоби (відносини, якості, знання, почуття). В данной статье определены и охарактеризованы педагогические ценности выдающегося ученого второй половины XIX века С. И. Миропольский : духовность, демократизм, гуманизм, народность, гражданственность. Представлен жизненно-профессиональный путь педагога, и обусловлено формирование взглядов С. И. Миропольского на образовательно-воспитательные процессы. Подчеркнуто, что в мировоззренческой системе педагога четко прослеживаются ценности - цели ответственность перед отчизной, любовь к профессии), ценности - средства (отношения, качества, знания, чувства). The theses identify and characterize the pedagogical values ​​of the outstanding scholar the second half of the XIX century S. I. Miropolsky: Spirituality, Democracy, humanism, nationality, games Omadianism. presented vividly - professional way teacher, and conditioned the formation of sights S. I. Miropolsky on educational level - educational processes. It is emphasized that in the world-view system the teacher is clear traceable values - goals (responsibility before selfish, love to profession), values - means (relations, qualities, knowledge, feelings).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1691
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Золотухіна С. Т. .pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.