Іноваційний менеджмент

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Планета-принт»
Анотація
Навчально-методичний посібник містить матеріали, які розкривають наукові засади управління розвитком начального закладу, інноваційними процесами, вказують на шляхи та напрями оновлення управлінської діяльності на засадах інноватики. Посібник стане у нагоді студентам управлінських та менеджерських спеціальностей, керівникам-практикам, працівникам системи навчання та підвищення кваліфікації керівників освіти. Учебно-методическое пособие содержит материалы, которые раскрывают научные основы управления развитием учебного заведения, инновационными процессами, указывают на пути и направления обновления управленческой деятельности на основе инноватики. Пособие пригодится студентам управленческих и менеджерских специальностей, руководителям-практикам, работникам системы обучения и повышения квалификации руководителей образования. The study guide contains materials that reveal the scientific basis for managing the development of an educational institution, innovation processes, and indicate the ways and directions for the renewal of management activities based on innovation. The manual is useful to students of managerial and managerial specialties, practical managers, employees of the system of training and advanced training of managers of education.
Опис
Ключові слова
інноваційний менеджмент, управління навчальними закладами, сучасний керівник, инновационный менеджмент, управление учебными заведениями, современній руководитель, innovation management, management of educational institutions, modern manager
Цитування
Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент : навч.-метод. посіб. / О. І. Мармаза ; М-во освіти України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Каф. наук. основ упр. і психології. – Харків : Планета-принт, 2016. – 197 с.