Гумбольдтівський ідеал освіти та Болонський процес

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана стаття присвячена проблемам реформування системи вищої освіти ФРН на сучасному етапі її розвитку на основі базових принципів Болонського процесу. Автор повідомляє про те, що німецькі фахівці у галузі політики в галузі освіти в основному позитивно оцінюють наслідки процесу реформування. Проте нові тенденції розвитку вишів викликають певні і досить обгрунтовані побоювання багатьох німецьких вчених і політиків. Вони не виключають можливість погіршення якості освіти. Причини такого погіршення вони вбачають у надмірній утилітарній спрямованості реформаторських заходів. З боку консервативно налаштованих політиків і вчених лунають вимоги повернення до традиційних університетських цінностей. Автор наполягає на тому, що реанімація концепції Гумбольдта в нових умовах не можлива. Проте деякі компоненти цієї концепції можуть стати корисними. Автор зазначає, що успіх реформ залежить від забеспечення з одного боку високої якості освіти, а з іншої від формування інтелектуальних потреб студентів, їхнього наукового кругозору й формування особистості молодих фахівців. Ця мета повністю відпоповідає вимогам сучасного суспільства. Данная статья посвящена проблемам системы высшего образования ФРГ на современном этапе своего развития и реформирования на основе базовых принципов Болонского процесса. Автор сообщает о том, что новые тенденции развития вузов вызывают опасения многих немецких учёных и политиков относительно возможной деградации системы высшего образования из-за чрезмерной утилитарности провозглашённых целей и задач высшего образования. Автор настаивает на том, что реанимация концепции Гумбольдта в новых условиях не возможна, хотя сохранение некоторых компонентов этой концепции могут принести практическую пользу. Само стремление к синтезу высокого качества образования, размышлений об окружающем мире и формирование характера представителей молодого поколения в рамках образовательного процесса отвечает потребностям общества. Именно такой синтез позволяет сформировать специалистов с высоким уровнем интеллектуальных потребностей, широким научным кругозором и самостоятельным характером мышления. The given article is devoted to problems of German higher educational system at the present stage of the development and reforming on the basis of main Bologna process principles. The author informs that the actual reforming process is characterized by discrepancy. As a whole, results of reforming are estimated as positive. Nevertheless, the educational process regulation and unification have not led to appreciable improvement of teaching and training quality. It has intensified discussions, which are held up in German high school circles on necessity of correction of a reforming rate at German higher schools. One group of participants insists on returning to Humboldt's university ideal, another − on application of new educational technologies. The author reminds, that Humboldt's university concept have become widespread during 19-th century not only in German-speaking academic space, but also has been realized at many European, American and Asian universities. However historical conditions of functioning of high schools in 20-th century have sharply changed and have called into question the Humboldt's university concept. New tendencies in the actual higher school development cause fears of many German scientists and politicians concerning possible degradation of German higher education system because of excessive utility of the proclaimed purposes and tasks of German higher education. The author insists that reanimation of the Humboldt’s concept under the modern conditions is not possible though preservation of some components of this concept can bring practical advantages. The aspired synthesis of high quality of education, reflections of the world and character formation of young generation representatives within the framework of educational process meets the needs of a modern society. Such synthesis allows generating experts with a high level of intellectual needs, a wide scientific outlook and independent character of thinking. The author also believes that the problem of formation of the future intellectual elite can be solved not only by harmonization of relations between students and teachers, but also by means of development and application of new educational technologies. They are capable to recover educational process, to get students to take part in scientific researches, to stimulate their independence and initiative, to make science more tangible for a great bulk of students. Young experts should see prospects of practical application of the knowledge, skills and qualities received by them.
Опис
Ключові слова
німецька мова, концепція Гумбольдта, єдність навчання, утилітарні цілі освіти, немецкий язык, концепция Гумбольдта, единство обучения, утилитарные цели образования, German, Humboldt's concept, unity of training, utilitarian purposes of education
Цитування
Черкашин С. В. Гумбольдтівський ідеал освіти та Болонський процес / С. В. Черкашин // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результ. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 10-11 лист. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; редкол.: О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 160–162.