ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ФАКТОРИ У ВНУТРІШНЬОАФГАНСЬКОМУ КОНФЛІКТІ 1992‒2001 РР.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Доповідь присвячена аналізу полікультурності як конфліктогенного фактору за умов політизації етнічності, невиваженої національної політики в кризовий період розвитку Афганістану. Досліджено етнічну та культурну гетерогенність афганського суспільства, витоки міжетнічних проблем, етнополітику держави у період правління моджахедів і талібів (1992–2001 рр.). Доклад посвящен анализу поликультурности как конфликтогенного фактора в условиях политизации этничности, неуравновешенной национальной политики в кризисный период развития Афганистана. Исследовано этническую и культурную гетерогенность афганского общества, истоки межэтнических проблем, этнополитику государства в период правления моджахедов и талибов (1992–2001 рр.). The report is focused on the analysis of multiculturalism as a conflict-generating factor in the conditions of politicization of ethnicity, the unbalanced national policy in time of crisis development of Afghanistan. Ethnic and cultural heterogeneity of Afghan society, the origins of ethnic problems, the ethnic politics of the state during the rule of the Mujahideen and the Taliban (1992–2001) have been researched.
Опис
Ключові слова
полікультурність, конфліктогенний фактор, етнічність, етнополітика, моджахеди, «Талібан», поликультурность, конфликтогенный фактор, этничность, этнополитика, моджахеды, «Талибан», multiculturalism, conflict-generating factor, ethnicity, ethnic politics, Mujahideen, Taliban
Цитування
Ямпольська Л. М. Етноконфесійні фактори у внутрішньоафганському конфлікті 1992‒2001 рр. / Л. М. Ямпольська // Каразінські читання (історичні науки) : тези доп. 65-ї Міжнар. наук. конф., м. Харків, 20 квітня 2012 р. – Харків : ХНУ, 2012. – С. 214–216.