Зміст права на працю як ключ до відповідей на актуальні питання трудового права

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Хмельницький університет управління і права (ХУУП)
Анотація
Автором відмічається, що на разі особливо гостро відчувається потреба у з’ясуванні природи, сутності права на працю для того, щоб розвивати та вдосконалювати трудове право у напрямі, яке б ґрунтувалося на принципах демократії, гуманізму та справедливості, проголошених у Конституції України, та втілювало б ці принципи у реальне життя головного творця усіх матеріальних та духовних благ цивілізації – працівника. Робиться висновок, що норми позитивного права, як ті, що містяться у міжнародних, ратифікованих Україною актах, Конституції України, так і ті, що реалізують конституційну формулу закріплення права на працю у законодавстві, можна охарактеризувати як регулятор суспільних відносин, який, по-перше, визнає свободу волі людини щодо своєї здатності до праці; по-друге, закріплює можливості для прояву свободи волі у сфері праці; по-третє, спонукає особистість оптимально й ефективно реалізовувати свою здатність до праці. Це надає підстави для твердження, що ключовим елементом сучасного юридичного визначення права на працю є свобода волі людини, яка одна-єдина володіє цим природним правом. Автором отмечается, что на данный момент особенно остро ощущается потребность в выяснении природы, сущности права на труд для того, чтобы развивать и совершенствовать трудовое право в направлении, которое бы основывалось на принципах демократии, гуманизма и справедливости, провозглашенных в Конституции Украины, и воплощало бы эти принципы в реальной жизни главного творца всех материальных и духовных благ цивилизации - работника. Делается вывод, что нормы позитивного права, как те, что содержатся в международных, ратифицированных Украиной актах, Конституции Украины, так и те, что реализуют конституционное формулу закрепления права на труд в законодательстве, можно охарактеризовать как регулятор общественных отношений, который, во-первых признает свободу воли человека по своей способности к труду; во-вторых, закрепляет возможности для проявления свободы воли в сфере труда; в-третьих, побуждает личность оптимально и эффективно реализовывать свою способность к труду. Это дает основания для утверждения, что ключевым элементом современного юридического определения права на труд является свобода воли человека, одна-единственная владеет этим естественным правом. The author notes that in the meantime, the need to ascertain nature, the essence of the right to work in order to develop and improve labor law in a direction based on the principles of democracy, humanity and justice, proclaimed in the Constitution of Ukraine, is particularly acute, and embodied These principles in the real life of the main creator of all material and spiritual benefits of civilization - an employee. It is concluded that the norms of positive law, such as those contained in international, ratified by Ukraine acts, the Constitution of Ukraine, and those that implement the constitutional formula for the consolidation of the right to work in the law, can be characterized as a regulator of social relations, which, firstly , recognizes the freedom of the person's will regarding his ability to work; secondly, it establishes opportunities for the expression of freedom of the work in the workplace; and thirdly, prompts the person to optimally and effectively realize his ability to work. This gives grounds for asserting that the key element of the modern legal definition of the right to work is the freedom of the will of the person who alone has this natural right.
Опис
Ключові слова
право на працю, соціальна держава, юридичні гарантії, трудове право, право на труд, социальное государство, юридические гарантии, трудовое право, the right to work, social state, legal guarantees, labor law
Цитування
Коваленко О. О. Зміст права на працю як ключ до відповідей на актуальні питання трудового права / О. О. Коваленко // Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 21 жовт. 2016 р. / Хмельниц. ун-т упр. і права. – Хмельницький : ХУУП, 2016. – С. 139–142.