Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1562
Title: МІЖНАРОДНИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПРАВА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Other Titles: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР КАК ИСТОЧНИК ТРУДОВОГО ПРАВА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
INTERNATIONAL COLLECTIVE AGREEMENT AS A SOURCE OF LABOR LAW IN THE SPHERE OF POPULATION EMPLOYMENT
Authors: Шабанов, Р. І.
Новіков, Д. О.
Шабанов, Р. И.
Новиков, Д. А.
Shabanov, R. I.
Novikov, D. O.
Keywords: глобалізація
міжнародний колективний договір
міжнародні професійні спілки
зайнятість населення
перегони на дно
глобализация
международный коллективный договор
международные профессиональные союзы
занятость населения
гонка на дно
globalization
international collective agreement
international trade unions
employment
race to the bottom
Issue Date: 21-Jun-2017
Publisher: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, ТОВ «Гарантія»
Citation: Шабанов Р. І. Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення / Р. І. Шабанов, Д. О. Новіков // Підприємництво, господарство і право : наук.-практ. юрид. журн. – Київ : Гарантія, 2017. – Вип. 6. – С. 73–77.
Abstract: Досліджено проблематику сутності міжнародного колективного договору як джерела трудового права у сфері зайнятості населення. Визначено, що однією з форм прояву космополітичної солідарності та відповідного інтернаціонального соціального діалогу за умов глобалізації виступає міжнародний колективний договір, тобто колективний договір, який охоплює головним чином працівників підприємств ТНК. Зазначено, що укладення міжнародних колективних договорів вигідно працівникам, оскільки перешкоджає керівництву ТНК використовувати у своїх інтересах міжнародну диференціацію заробітної плати, умов праці, конкуренцію між працівниками різних країн, а також більшу мобільність капіталів, чим робочої сили. Наголошено, що міжнародні солідарні дії представників працівників та укладення міжнародного колективного договору є дієвим засобом захисту інтересів трудящих у сфері зайнятості населення, який має високу ефективність. Вказано, що навіть за відсутності міжнародних угод та нормативно-правових актів національних держав, у яких був би легалізований цей рівень соціального партнерства, саме результати укладення міжнародних колективних договорів все частіше забезпечують у глобальному масштабі баланс інтересів працівників та роботодавців. Исследована проблематика сущности международного коллективного договора как источника трудового права в сфере занятости населения. Определено, что одной из форм проявления космополитической солидарности и соответствующего интернационального социального диалога в условиях глобализации является международный коллективный договор, т. е. коллективный договор, который охватывает главным образом работников предприятий ТНК. Заключение международных коллективных договоров выгодно работникам, ведь это препятствует руководству ТНК использовать в своих интересах: международную дифференциацию заработной платы, условий работы, конкуренцию между работниками разных стран, а также большую мобильность капиталов, чем рабочей силы. Указано, что международные солидарные действия представителей работников и заключение международного коллективного договора является действенным средством защиты интересов трудящихся в сфере занятости населения, имеющим высокую эффективность. Даже при отсутствии международных соглашений и нормативно-правовых актов национальных государств, в которых был бы легализован этот уровень социального партнерства, именно результаты заключения международных коллективных договоров все чаще обеспечивают в глобальном масштабе баланс интересов работников и работодателей. Studied the problems of international nature of collective bargaining as a source of labor law in the field of employment. It was determined that one of the manifestations of cosmopolitan international solidarity and relevant social dialogue under conditions of globalization selves international collective agreement that the collective agreement, which covers mainly employees of enterprises of TNCs. It is noted that the conclusion of international collective agreements beneficial to employees because management prevents multinationals take advantage of international differentiation of wages, working conditions, competition between workers in different countries and greater mobility of capital than labor. Emphasized that international solidarity actions of workers and conclusion of international collective bargaining is an effective means of protecting the interests of workers in employment, which is highly effective. Indicated that even in the absence of international agreements and regulations of nation states, which would have legalized this level of social partnership is a result of the international collective agreements increasingly provide globally balance the interests of workers and employers.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1562
ISSN: 2307-8049
Appears in Collections:Кафедра цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. ПроцевськогоItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.