Шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів у процесі навчання говоріння

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто збагачення словникового запасу, що сприяє розвитку комунікативних навичок, покращує навички говоріння та розуміння мови та загальному розвитку мовленнєвої компетентності. Читання виступає ключовим фактором у збагаченні словникового запасу учнів. Наведено шляхи та методи, які є потужними інструментами для стимулювання активного слововживання та збагачення словника молодших школярів. Вони сприяють не лише розширенню словникового запасу учнів, а й розвитку мовленнєвих та пізнавальних здібностей. Ефективне використання різноманітних методів дозволяє зробити процес навчання захоплюючим та результативним. The article discusses the enrichment of vocabulary, which contributes to the development of communication skills, improves speaking skills and language comprehension, and the general development of speech competence. Reading is a key factor in enriching students' vocabulary. Ways and methods are presented that are powerful tools for stimulating active word use and enriching the vocabulary of younger schoolchildren. They contribute not only to the expansion of students' vocabulary, but also to the development of speech and cognitive abilities. The effective use of various methods allows you to make the learning process exciting and effective.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення,, читання, початкова школа, студентські роботи, speech development, reading, primary school, student works
Цитування
Гойденко А. Шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів у процесі навчання говоріння / А. Гойденко // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 88.