ДО ПИТАННЯ ДЕФІНІЦІЇ ЯВИЩА «ІНТЕГРАЦІЯ» ТА РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2008-12-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет
Анотація
Стаття присвячена дослідженню європейських інтеграційних процесів у зарубіжній історичній та економічній науці. Автором проаналізовані концепції федералізму, функціоналізму, інституціоналізму та міждержавного підходу, а також інтерпретація явища «інтеграція» фундаторами цих шкіл. Зроблено висновки про вплив досліджуваних теорій на пояснення характеру інтеграційних процесів глобального та реґіонального масштабів.Статья посвящена исследованию европейских интеграционных процессов в зарубежной исторической и экономической науке. Автором проанализированы концепции федерализма, функционализма, институционализма и межгосударственного подхода, а также интерпретация явления «интеграция» основателями этих школ. Сделаны выводы о влиянии изучаемых теорий на объяснение характера интеграционных процессов глобального и регионального масштабов.The article is devoted to the research of European integration processes in the foreign historic and economic science. The conceptions of federalism, functionalism, institutionalism and intergovernmental approach, and also the interpretation of the phenomenon «integration» by the initiators of these schools have been analyzed by the author. The conclusions about the influence of the researched theories on the explanation of the character of integration processes of the global and regional scales have also been made.
Опис
Ключові слова
зарубіжна історіографія, європейські інтеграційні процеси, інтеграційні теорії, федералізм, функціоналізм, інституціоналізм, міждержавний підхід, зарубежная историография, европейские интеграционные процессы, интеграционные теории, федерализм, функционализм, институционализм, межгосударственный подход, foreign historiography, European integration processes, integration theories, federalism, functionalism, institutionalism, intergovernmental approach
Цитування
Ямпольська Л. М. До питання дефініції явища «інтеграція» та розвитку зарубіжних інтеграційних теорій другої половини ХХ ст. / Л. М. Ямпольська // Методичний вісник історичного факультету / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, істор. ф-т ; [редкол.: М. З. Бердута (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ, 2008. – № 7. – С. 94–102.