СПІЛЬНЕ НА ПОГЛЯДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ У ЛІТЕРАТУРНИХ ДІЯЧІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі представлено погляди на розвиток жіночого руху в літературі 19 століття. На прикладі проаналізованих художніх та публіцистичних творів літературно-критичних діячів спостерігаємо спільні погляди на культурно-історичний досвід вирішення проблеми жіночої емансипації та його розвиток. Ми розглянули твори, в яких головними героїнями є жінки з різними характерами та долями. Красива і добра Меланія зі «Зрізаної квітки» Володимира Барвінського покінчила життя самогубством. Горду і чутливу Валентину з роману Зінаїди Гіппіус «Златоцвіт» убив письменник Звягін. Окремо ми зупинилися на жінках з творів Івана Франка та Панаса Мирного. Кожен жіночий образ Івана Франка репрезентує окремий феміністичний аспект. Целіна Журавська з «Маніпулянтки» зображена як емансипована жінка, Анеля Ангарович з повісті «Для домашнього вогнища» заперечує традиційний образ берегині в жінці, Регіна Стальська з «Перехресних стежок» вбиває свого жорстокого чоловіка. Ми спостерігаємо нещасливу долю героїні з оповідання Панаса Мирного «Повія», три різні погляди на жіноче щастя зі «Школярів» (Орися, Варя і Галя), освічену та інтелігентну вчительку Олександру Погрібну з «Учительки». Героїня роману Михайла Павлика «Ребенчукова Тетяна» проходить шлях від нелюба до коханого чоловіка. У творі представлені судження різних літературних і критичних діячів, які мають спільні (жіночо-центричні) погляди на провідні події свого часу. The work presents opinions on the development of the women's movement in the literature of the 19th century. On the example of the analyzed fiction and journalistic works of literary and critical figures, we observe common views on the cultural and historical experience in solving the problem of women's emancipation and its development. We considered works in which the main characters are women with different characters and destinies. The beautiful and kind Melania from Volodymyr Barvinskyi's «Cut Flower» committed suicide. The proud and sensitive Valentina from Zinaida Gippius' novel «Zlatotsvit» was killed by the writer Zvyagin. Separately, we focused on women from Ivan Franko’s and Panas Myrny’s works. Each Ivan Franko’s female image represents a separate feminist aspect. Celina Zhuravska from «The Manipuliantka» is depicted as an emancipated woman, Anelya Angarovych from the novel «For the Home Hearth» denies the traditional image of a guardian in a woman, Regina Stalska from «Crossroads» kills her cruel husband. We observe the unfortunate fate of a heroine from Panas Myrny’s story «The Prostitute», three different views on women's happiness from «Skolyhnuv» (Orisa, Varya and Galya), educated and intelligent teacher Oleksandra Pogribna from «Teacher». The heroine of Mykhailo Pavlyk's «Rebenschukova Tetyana» goes from an unloved husband to a beloved one. The work present’s the judgments of various literary and critical figures with common (female-centric) views on the leading events of their time.
Опис
Ключові слова
літературна критика, 19 століття, визволення особистості, жіноче питання, емансипація, жіноча доля, жінка в літературі, literary criticism, 19th centuries, individual’s liberation, women's question, emancipation, woman's fate, woman in literature
Цитування
Кайгородцева Б. О. Спільне на погляди щодо розвитку жіночого питання у літературних діячів ХІХ століття / Б. О. Кайгородцева // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 145–150.