ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ БОГОДУХІВСЬКОГО КОЛЕГІУМУ № 2 БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Здоров’я нації визначається насамперед станом здоров’я її дітей. Дані численних досліджень показують, що джерело виникнення відмінностей у здоров’ї дорослих треба шукати в їхньому дитинстві. Здоров’я дітей є інтегральним показником загального благополуччя суспільства, а також тонким індикатором усіх соціальних та екологічних негараздів. Було виявлено, що стан здоров’я та фізичного розвитку дитячого населення України погіршується. За даними дослідження, мета якого полягала у визначенні показників стану здоров’я учнів 11-го класу Богодухівського колегіуму №2 Богодухівської районної ради Харківської області учні 11-го класу мають хороший стан здоров’я та достатній рівень фізичного розвитку, однак слід приділяти більше уваги фізичним вправам, щоб розвивати витривалість. Для покращення фізичного стану здоров’я учнів було зроблено рекомендації, а саме: жити більш рухливим життям: щоранку робити зарядку, ходити на прогулянки та ранкові пробіжки, дихати свіжим повітрям, гуляти перед сном, або ж провітрювати кімнату, активно займатися спортом. Здоровье нации определяется прежде всего состоянием здоровья ее детей. Данные многочисленных исследований показывают, что источник возникновения различий в здоровье взрослых надо искать в их детстве. Здоровье детей является интегральным показателем общего благополучия общества, а также тонким индикатором всех социальных и экологических проблем. Было выявлено, что состояние здоровья и физического развития детского населения Украины ухудшается. По данным исследования, цель которого заключалась в определении показателей состояния здоровья учащихся 11-го класса Богодуховского коллегиума №2 Богодуховского районного совета Харьковской области ученики 11-го класса имеют хорошее состояние здоровья и достаточный уровень физического развития, однако следует уделять больше внимания физическим упражнениям, чтобы развивать выносливость. Для улучшения физического состояния здоровья учащихся были сделаны рекомендации, а именно: жить более подвижной жизнью: каждое утро делать зарядку, ходить на прогулки и утренние пробежки, дышать свежим воздухом, гулять перед сном, или же проветривать комнату, активно заниматься спортом.
Опис
Ключові слова
здоров'я дітей, охорона здоров'я, студентські роботи, здоровье детей, охрана здоровья, студенческие работы, children's health, health protection, student work
Цитування
Пахуча М. Є. Показники здоров'я учнів 11-го класу Богодухівського колегіуму №2 Богодухівської районної ради Харківської області / М. Є. Пахуча // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 331–332.