Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1508
Title: ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК СИНДРОМУ “ЕМОЦIЙНОГО ВИГОРАННЯ” У ПРОФЕСIЙНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ВИКЛАДАЧIВ ХНПУ IМЕНI Г. С. СКОВОРОДИ
Other Titles: ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ СИНДРОМА "ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ" В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХНПУ ИМЕНИ Г. С. СКОВОРОДЫ
INFLUENCE OF SOCIAL FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE "EMOTIONAL COMBUSTION" SYNDROME IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF TEACHERS OF KNPU NAMED AFTER G.S. SKOROVODY
Authors: Пелюстка, М. I.
Keywords: синдром "емоційного вигорання"
професійна діяльність
соціальні чинники
викладачі
студентські роботи
синдром "эмоционального выгорания"
профессиональная деятельность
социальные факторы
преподаватели
студенческие работы
syndrome of "emotional burnout"
professional activity
social factors
teachers
student work
Issue Date: 15-May-2015
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Пелюстка М. І. Вплив соціальних чинників на розвиток синдрому «емоційного вигорання» у професійній діяльності викладачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди / М. І. Пелюстка // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 406–409.
Abstract: Професійна діяльність викладача, незалежно від різновиду виконуваної роботи, належить до групи професій з підвищеною моральною відповідальністю. Постійні стресові ситуації, в які потрапляє викладач у процесі складної соціальної взаємодії з студентами, морально-психологічні фактори чинять негативний вплив на його здоров’я. Викладачам, за родом своєї діяльності залучених у тривале напружене спілкування з іншими людьми, властивий так званий синдром “емоційного вигорання”. Психогігієна викладача забезпечується його толерантність до синдрому “вигорання”. Важливо підвищувати психологічну культуру викладачів і проводити психологічні тренінги, консультації з ними. Викладачі повинні добре уявляти собі професійні можливості й обмеження, постійно враховувати свій психофізіологічний і трудовий потенціал. Профессиональная деятельность преподавателя, независимо от разновидности выполняемой работы, относится к группе профессий с повышенной моральной ответственностью. Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает преподаватель в процессе сложного социального взаимодействия со студентами, морально-психологические факторы оказывают негативное влияние на его здоровье. Преподавателям, по роду своей деятельности, вовлеченных в длительное напряженное общение с другими людьми, присущ так называемый синдром «эмоционального выгорания». Психогигиена преподавателя обеспечивается его толерантностью к синдрому «выгорания». Важно повышать психологическую культуру преподавателей и проводить психологические тренинги, консультации с ними. Преподаватели должны хорошо представлять себе профессиональные возможности и ограничения, постоянно учитывать свой психофизиологический и трудовой потенциал. The professional activity of the teacher, regardless of the variety of work performed, belongs to the group of professions with increased moral responsibility. Constant stressful situations, in which the teacher falls in the process of complex social interaction with students, moral and psychological factors have a negative impact on his health. Teachers, in the nature of their activities, involved in prolonged tense communication with other people, inherent in the so-called syndrome of "emotional burnout." Psycho-hygiene of the teacher is ensured by his tolerance to the syndrome of "burnout". It is important to improve the psychological culture of teachers and conduct psychological training, consultations with them. Teachers should be well aware of professional opportunities and limitations, constantly take into account their psycho-physiological and labor potential.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1508
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.