ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито тему впливу біоритмів на організм людини. У кожної людини протягом доби чітко простежуються піки і спади найважливіших життєвих систем. Біоритми організму можуть бути зафіксовані в хронограмах. Основними показниками в них служать температура тіла, пульс, частота дихання у спокої й інші показники, які можна визначити тільки за допомогою фахівців. Знання нормальної індивідуальної хронограми дозволяє виявити небезпеки захворювання, організувати свою діяльність відповідно з можливостями організму, уникнути зривів у його роботі. Важливе практичне значення має також дослідження інших багатоденних ритмів, датчиком часу для яких є такі періодичні зміни в природі, як зміна сезонів, місячні цикли та ін. Крім того, стрімко розвивається наука біоритмологія, яка ділить людей на великі групи залежно від того, хто коли встає і лягає спати. Традиційно ці групи називаються за аналогією з птахами, ведучими схожий з людьми спосіб життя: “жайворонки”, “сови” і “голуби”. Всі три біоритми пов’язані між собою і з іншими факторами (стан здоров’я, стан тиску, пульсу, вік, навколишнє середовище, стрес і т. д.). Взаємозв’язок тіла, почуттів і духу веде до того, що вплив кожного з них можна тлумачити однозначно, з цієї точки зору кожна людина індивідуальна. В статье раскрыта тема влияния биоритмов на организм человека. У каждого человека в течение суток четко прослеживаются пики и спады важнейших жизненных систем. Биоритмы организма могут быть зафиксированы в хронограммах. Основными показателями в них служат температура тела, пульс, частота дыхания в покое и другие показатели, которые можно определить только с помощью специалистов. Знание нормальной индивидуальной хронограммы позволяет выявить опасности заболевания, организовать свою деятельность в соответствии с возможностями организма, избежать срывов в его работе. Важное практическое значение имеет также исследование других многодневных ритмов, датчиком времени для которых являются такие периодические изменения в природе, как смена сезонов, лунные циклы и др. Кроме того, стремительно развивающаяся наука биоритмология, которая делит людей на большие группы в зависимости от того, кто когда встает и ложится спать. Традиционно эти группы называются по аналогии с птицами, ведущими сходный с людьми образ жизни: “жаворонки”, “совы” и “голуби”. Все три биоритма связаны между собой и с другими факторами (состояние здоровья, состояние давления, пульса, возраст, окружающая среда, стресс и т. д.). Взаимосвязь тела, чувств и духа ведет к тому, что воздействие каждого из них нельзя толковать однозначно, с этой точки зрения каждый человек индивидуален.
Опис
Ключові слова
вплив біоритмів, організм людини, біоритмологія, студентські роботи, влияние биоритмов, организм человека, биоритмология, студенческие работы, the impact of jet lag, the human body, biorhythmology, student work
Цитування
Шпачинський Д. В. Вплив біоритмів на організм людини / Д. В. Шпачинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 534–535.