Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/150
Title: ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Other Titles: ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
INFLUENCE OF BIORITHMS ON HUMAN ORGANISM
Authors: Шпачинський, Д. В.
Шпачинский, Д. В.
Shpachynskyi, D. V.
Keywords: вплив біоритмів
організм людини
біоритмологія
студентські роботи
влияние биоритмов
организм человека
биоритмология
студенческие работы
the impact of jet lag
the human body
biorhythmology
student work
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Шпачинський Д. В. Вплив біоритмів на організм людини / Д. В. Шпачинський // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 534–535.
Abstract: В статті розкрито тему впливу біоритмів на організм людини. У кожної людини протягом доби чітко простежуються піки і спади найважливіших життєвих систем. Біоритми організму можуть бути зафіксовані в хронограмах. Основними показниками в них служать температура тіла, пульс, частота дихання у спокої й інші показники, які можна визначити тільки за допомогою фахівців. Знання нормальної індивідуальної хронограми дозволяє виявити небезпеки захворювання, організувати свою діяльність відповідно з можливостями організму, уникнути зривів у його роботі. Важливе практичне значення має також дослідження інших багатоденних ритмів, датчиком часу для яких є такі періодичні зміни в природі, як зміна сезонів, місячні цикли та ін. Крім того, стрімко розвивається наука біоритмологія, яка ділить людей на великі групи залежно від того, хто коли встає і лягає спати. Традиційно ці групи називаються за аналогією з птахами, ведучими схожий з людьми спосіб життя: “жайворонки”, “сови” і “голуби”. Всі три біоритми пов’язані між собою і з іншими факторами (стан здоров’я, стан тиску, пульсу, вік, навколишнє середовище, стрес і т. д.). Взаємозв’язок тіла, почуттів і духу веде до того, що вплив кожного з них можна тлумачити однозначно, з цієї точки зору кожна людина індивідуальна. В статье раскрыта тема влияния биоритмов на организм человека. У каждого человека в течение суток четко прослеживаются пики и спады важнейших жизненных систем. Биоритмы организма могут быть зафиксированы в хронограммах. Основными показателями в них служат температура тела, пульс, частота дыхания в покое и другие показатели, которые можно определить только с помощью специалистов. Знание нормальной индивидуальной хронограммы позволяет выявить опасности заболевания, организовать свою деятельность в соответствии с возможностями организма, избежать срывов в его работе. Важное практическое значение имеет также исследование других многодневных ритмов, датчиком времени для которых являются такие периодические изменения в природе, как смена сезонов, лунные циклы и др. Кроме того, стремительно развивающаяся наука биоритмология, которая делит людей на большие группы в зависимости от того, кто когда встает и ложится спать. Традиционно эти группы называются по аналогии с птицами, ведущими сходный с людьми образ жизни: “жаворонки”, “совы” и “голуби”. Все три биоритма связаны между собой и с другими факторами (состояние здоровья, состояние давления, пульса, возраст, окружающая среда, стресс и т. д.). Взаимосвязь тела, чувств и духа ведет к тому, что воздействие каждого из них нельзя толковать однозначно, с этой точки зрения каждый человек индивидуален.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/150
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шпачинський Д..doc36 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.