РАЗВИТИЕ РЕЧИ И РЕЧЕВОЙ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У детей с нарушением слуха развитие речевых способностей и произносительных навыков происходит по тем же природным закономерностям, как и у слышащих, с той лишь разницей, что эти процессы не укладываются в обычные возрастные границы, а протекает своеобразно. Развитие речи и речевых способностей у неслышащих детей зависят от следующих обстоятельств: формирование речевой инициативы, склонности к словесному общению и постоянная практика речевого общения не только в школе, но и дома с родителями. У дітей з порушенням слуху розвиток мовних здібностей і вимовних навичок відбувається за тими ж природним закономірностям, як і у тих, що чують, з тією лише різницею, що ці процеси не вкладаються в звичайні вікові межі, а протікають своєрідно. Розвиток мови і мовних здібностей у нечуючих дітей залежать від наступних обставин: формування мовної ініціативи, схильності до словесного спілкування і постійна практика мовного спілкування не тільки у школі, але і вдома з батьками. In children with hearing impairment, the development of speech abilities and pronunciation skills occurs according to the same natural laws as hearers, with the only difference that these processes do not fit into the usual age limits, but proceed in a peculiar way. The development of speech and speech abilities in deaf children depends on the following circumstances: the formation of speech initiative, the propensity to verbal communication and the constant practice of verbal communication not only in school, but also at home with parents.
Опис
Ключові слова
сурдопедагогика, развитие речи, речевая способность, глухие дети, сурдопедагогіка, розвиток мовлення, мовна здатність, глухі діти, audiopedia, development of speech, verbal ability, deaf children
Цитування
Козачек Н. А. Развитие речи и речевой способности у детей с нарушением слуховой функции / Н. А. Козачек, М. И. Райчук // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 651–653.