ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зазначено, що термін «готовність майбутніх фахівців до професійної самореалізації» в педагогічних дослідженнях визначається як особистісне утворення, що містить мотиваційно-ціннісну, змістовно-діяльнісну, особистісно-рефлексивну складові. Наведено результати аналізу педагогічних умов формування готовності майбутніх фахівців до професійної самореалізації. It is noted in the article that the term “future specialists’ readiness for professional self-realization” in pedagogical research is defined as a personal formation containing motivational and value, content and active, personal and reflective components. The results of the analysis of pedagogical conditions for the formation of future specialists’ readiness for professional self-realization are presented.
Опис
Ключові слова
самореалізація, професійна діяльність, майбутні фахівці, мотивація, самовираження, креативність, self-realization, professional activity, future specialists, motivation, self-expression, creativity
Цитування
Ярмоленко А. Готовність майбутніх фахівців до професійної самореалізації в педагогічних дослідженнях / А. Ярмоленко, А. Ярмоленко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 402–406.