Формування національно-патріотичного виховання в дітей молодшого шкільного віку на уроках з української мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах проаналізовано формування національно-патріотичного виховання у дітей молодшого шкільного віку на уроках з української мови, що сприяє виокремленню таких рис майбутнього громадянина, як терпимість, доброчесність, патріотизм. У розв’язанні питання національно-патріотичного виховання на уроках мови допоможуть вправи на збагачення словникового запасу учнів (походження, трактування, вимова, написання, наголошування слів патріотичного спрямування), засоби синонімії, антонімії, фразеології; морфеміки та словотвору. Зазначено, що національно-патріотичне виховання молоді в системі роботи закладів середньої освіти є важливим чинником консолідації всього суспільства, джерелом духовного, політичного та економічного відродження країни. The theses analyze the formation of national-patriotic education in children of primary school age in Ukrainian language lessons, which contributes to distinguishing such features of the future citizen as tolerance, integrity, patriotism. Exercises to enrich students' vocabulary (origin, interpretation, pronunciation, writing, emphasizing patriotic words), means of synonymy, antonymy, phraseology; morphemics and word formation. It is noted that the national-patriotic upbringing of youth in the system of secondary education institutions is an important factor in the consolidation of the entire society, a source of spiritual, political and economic revival of the country.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, українська мова, патріотизм, студентські роботи, national-patriotic education, Ukrainian language, patriotism, student works
Цитування
Будкова С. Формування національно-патріотичного виховання в дітей молодшого шкільного віку на уроках з української мови / С. Будкова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 49.