MOTIVATION OF AMERICAN INFORMAL PLACE NAMES

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердян. держ. пед. ун-т
Анотація
Nicknames or informal names for geographical objects belong to particularly interesting phenomena in the sphere of proper names. The article deals with the motivation of the informal place names in the USA that often indicate a special feature of the architecture, cultural, educational and sports activities characteristic of a particular city or state. Also, the nicknames based on the names of the notable city inhabitants make up quite a numerous group of the onyms in question. A special type of informal place names is represented by the nicknames derived from official city, town or state names. Топоніми-прізвиська, або неофіційні назви географічних об’єктів, належать до особливо цікавих феноменів у сфері власних імен. У статті розглянуто мотивацію неофіційних топонімів США, які часто вказують на прикметні риси певного міста чи штату, зокрема особливості їхньої архітектури, культурно-освітньої та спортивної діяльності. Також досить велику групу досліджуваних онімів складають назви, пов’язані з іменами видатних мешканців певного населеного пункту чи місцевості. Особливий мотиваційний тип прізвиськ являють собою топоніми, утворені від офіційних назв міст та штатів. Топонимы-прозвища, или неофициальные названия географических объектов, принадлежат к особенно интересным феноменам в сфере имен собственных. В данной статье рассматривается мотивация неофициальных топонимов США, которые часто указывают на характерные черты города или штата, в частности особенности их архитектуры, культурно-образовательной и спортивной деятельности. Также достаточно большую группу исследуемых онимов составляют названия, связанные с именами выдающихся жителей определенного населенного пункта или местности. Особый мотивационный тип прозвищ представляют собой топонимы, образованные от официальных названий городов и штатов.
Опис
Ключові слова
informal place name, nickname, onym, motivation, motivational type, неофіційний топонім, прізвисько, онім, мотивація, мотиваційний тип, неофициальный топоним, прозвище, оним, мотивация, мотивационный тип
Цитування
Zosimova O.V. Motivation of American Informal Place Names / O. V. Zosimova // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [голов. ред. В. А. Зарва]. - Бердянськ : БДПУ, 2016. - Вип. 9. - С. 61-68.