Практичні аспекти реалізації партнерської взаємодії з батьками дітей з ООП засобами педагогіки партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто практичні аспекти реалізації партнерської взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами засобами педагогіки партнерства. Важливо, щоб педагоги та батьки спільно визначили освітні та розвивальні цілі для дитини з ООП. Для підвищення продуктивності роботи педагоги та батьки повинні підтримувати один одного в процесі навчання та розвитку дитини з ООП. Зауважено, що педагогічне партнерство сприяє створенню сприятливої та підтримуючої атмосфери для розвитку дитини, а також забезпечує успіх інклюзивної освіти. Theses consider the practical aspects of implementing partnership interaction with parents of children with special educational needs by means of partnership pedagogy. It is important that teachers and parents jointly determine educational and developmental goals for a child with SEN. To increase work productivity, teachers and parents should support each other in the process of learning and development of a child with SEN. It was noted that the pedagogical partnership contributes to the creation of a favorable and supportive atmosphere for the child's development, and also ensures the success of inclusive education.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта, педагогічне партнерство, діти з особливими освітніми потребами, магістерські роботи, inclusive education, pedagogical partnership, children with special educational needs, master's work
Цитування
Крилова К. Практичні аспекти реалізації партнерської взаємодії з батьками дітей з ООП засобами педагогіки партнерства / К. Крилова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 73.