ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
У публікації досліджено рівень рухової активності та стану здоров’я учнів 5-9 класів в умовах дистанційного навчання. Використано методи дослідження анкетування учнів, їх батьків, опитування учнів, вчителів та батьків, власні спостереження. Впродовж спілкування зі школярами та за результатами анкетування з’ясовано, що у більшості діти позитивно реагують на будь-яку можливість збільшити рухову активність, у них спостерігається нестача щоденних витрат енергії. В зв’язку з цим дітям та батькам було запропоновано заходи для приведення способу життя до норм рухової активності. Також було запропоновано для використання батьками та учнями схеми щоденного раціонального розподілення навчання, відпочинку, домашніх справ та цілеспрямованої фізичної активності. The publication examines the level of motor activity and health status of 5th-9th grade students in distance learning conditions. The research methods used include questionnaires of students and their parents, interviews of students, teachers and parents, and own observations. In the course of communication with schoolchildren and according to the results of the questionnaire, it was found out that most children respond positively to any opportunity to increase motor activity, they have a lack of daily energy expenditure. In this regard, children and parents were offered measures to bring their lifestyle to the norms of physical activity. It was also proposed for use by parents and students a scheme of daily rational distribution of study, rest, household chores and purposeful physical activity.
Опис
Ключові слова
фізична культура, фізичне виховання, збереження здоров’я, дистанційне навчання, освітній процес, physical culture, physical education, health preservation, distance learning, educational process
Цитування
Шип Н. Є. Вплив дистанційного навчання на рівень фізичної активності школярів / Н. Є. Шип // Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва : зб. наук. пр. І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 берез. 2024 р. – Харків, 2024. – С. 140–143.