Перевод как акт межкультурной коммуникации: анализ перевода на украинский язык стихотворения Б. Окуджавы «Музыкант»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ; КП «Міська друкарня»
Анотація
Межкультурная коммуникация всегда была и остается одним из важнейших путей взаимопознания, взаимодействия и взаимообогащения наций и народностей. Ученые выделяют прямую и опосредованную (или косвенную) межкультурную коммуникацию. При втором типе коммуникации важнейшим средством становится перевод. Успешность перевода, а следовательно, и коммуникативного результата во многом зависит от переводчика, который должен не только владеть обоими взаимодействующими языками, но и знать основы культуры, частью которой является тот или иной язык. Міжкультурна комунікація завжди була і залишається одним з найважливіших шляхів взаємопізнання, взаємодії та взаємозбагачення націй і народностей. Вчені виділяють пряму і опосередковану (або непряму) міжкультурну комунікацію. При другому типі комунікації найважливішим засобом стає переклад. Успішність перекладу, а отже, і комунікативного результату багато в чому залежить від перекладача, який повинен не тільки володіти обома взаємодіючими мовами, а й знати основи культури, частиною якої є ту чи іншу мову.
Опис
Ключові слова
межкультурная коммуникация, художественный перевод, поэзия, Окуджава Б., міжкультурна комунікація, художній переклад, поезія, intercultural communication, literary translation, poetry, Okudzhava B.
Цитування
Карпенко Е. П. Перевод как акт межкультурной коммуникации: анализ перевода на украинский язык стихотворения Б. Окуджавы «Музыкант» / Е. П. Карпенко // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матеріалами міждисциплінар. наук.-практ. конф., присвяч.85-річчю Харк. нац. тех. ун-ту сіл. госп-ва імені П. Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – С.239–247.