Ідеологічні імперативи політичної культури у контексті формування соціальної ідентичності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Я. Мудрого, вид-во "Право"
Анотація
Монографію присвячено дослідженню правової і політичної культури українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя, формуванню правової компетентності особистості, толерантності і консенсуальним практикам в ціннісній структурі правової культури суспільства, ідеологічним імперативам політичної культури у контексті формування соціальної ідентичності, впливу "Революції гідності" на політико-правове поле України. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування. Монография посвящена исследованию правовой и политической культуры украинского социума в условиях модернизации политико-правовой жизни, формированию правовой компетентности личности, толерантности и консенсуальным практикам в ценностной структуре правовой культуры общества, идеологическим императивам политической культуры в контексте формирования социальной идентичности, влияния "Революции достоинства" на политико правовое поле Украины. Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, работников органов государственного управления и местного самоуправления. The monograph is devoted to the study of the legal and political culture of the Ukrainian society in the conditions of modernization of the political and legal life, the formation of legal competence of the individual, tolerance and consensual practices in the value structure of the legal culture of society, ideological imperatives of political culture in the context of the formation of social identity, the influence of the "Revolution of Dignity" on the politico legal field of Ukraine. For students, graduate students, teachers of higher educational institutions, employees of government and local government.
Опис
Ключові слова
політологія, соціологія, правова культура, політична культура, політико-правовове життя, соціальна ідентичність, политология, социология, правовая культура, политическая культура, политико-правовая жизнь, социальная идентичность, political science, sociology, legal culture, political culture, political and legal life, social identity
Цитування
Ідеологічні імперативи політичної культури у контексті формування соціальної ідентичності / Г. М. Куц, І. В. Головко, Т. В. Панченко, О. М. Кузь, К. Г. Яцура // Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / [О. О. Безрук, Л. М. Герасіна, І. В. Головко та ін.] ; Нац. юрид. ун-т імені Я. Мудрого ; за ред. М. П. Требіна. – Харків : Право, 2017. – Розд. 4. – С. 358–506.