ПІДТРИМАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ООП У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ ІГОР ТА ВПРАВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЇХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено взаємозв’язок між пізнавальною та руховою діяльністю учнів початкових класів з особливими освітніми потребами, визначено найбільш ефективні підходи до інтеграції освітнього, оздоровчого та загального виховного напрямів організації дистанційного навчання таких дітей. Під час проведення он-лайн уроків вчитель повинен застосовувати рухливі ігри та ігрові вправи. Окремим напрямком є використання спеціальних видів завдань, що передбачають засвоєння навчального матеріалу безпосередньо під час участі у рухливих іграх та вправах. Зазначено, що проведення рухливих ігор та ігрових вправ, які розробляються вчителем з урахуванням дидактичного матеріалу певного загальноосвітнього он-лайн уроку, сприяє підвищенню якості опанування школярами з особливими освітніми потребами необхідними знаннями, вміннями, навичками завдяки попередженню розумової та м’язової втоми. Також у процесі уроків, до яких інтегровані рухливі дидактичні ігри та вправи відбувається не лише повноцінний розумовий, але й фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. У них формується свідоме ставлення до власного здоров’я, основи здоров’язбережувальної компетентності. The article examines the relationship between the cognitive and motor activities of primary school students with special educational needs, identifies the most effective approaches to the integration of educational, health and general educational directions in the organization of distance education for such children. During online lessons, the teacher should use mobile games and game exercises. A separate direction is the use of special types of tasks that involve the learning of educational material directly during participation in mobile games and exercises. It is noted that conducting mobile games and game exercises, which are developed by the teacher taking into account the didactic material of a certain general education online lesson, contributes to the improvement of the quality of acquisition of the necessary knowledge, abilities, and skills by schoolchildren with special educational needs due to the prevention of mental and muscle fatigue. Also, in the course of the lessons, into which mobile didactic games and exercises are integrated, not only full-fledged mental, but also physical development of children of primary school age with special educational needs takes place. They develop a conscious attitude to their own health, the basis of health care competence.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальна компетентність, діти з особливими освітніми потребами, рухливі ігри, дистанційне навчання, магістерські роботи, health-preserving competence, children with special educational needs, motor games, distance learning, master's works
Цитування
Семотюк Г. Ю. Підтримання працездатності дітей молодшого шкільного віку з ООП у процесі дистанційного навчання засобами рухливих ігор та вправ як засіб формування їх здоров’язбережувальної компетентності / Г. Ю. Семотюк // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 439–444.