Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1451
Title: Біоіндикація харчової безпеки плодів шовковиці білої (Morus alba)за допомогою шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.)
Other Titles: Биоиндикация пищевой безопасности плодов шелковицы белой (Morus alba L.) с помощью тутового шелкопряда (Bombyx mori L.)
Bioindication of food safety of white mulberry (Morus alba L.) fruits with the help of Bombyx mori L.
Authors: Маркіна, Т. Ю.
Cуханова, І. П.
Бровді, А. А.
Суханов, С. В.
Keywords: біоіндикація
біомоніторинг
біологічні тест-об’єкти
шовковичний шовкопряд
інсектициди
биоиндикация
биомониторинг
биологические тест-объекты
тутовый шелкопряд
инсектициды
bioindication
biomonitoring
biological test objects
Bombyx mori L.
insecticides
Issue Date: 2011
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Біоіндикація харчової безпеки плодів шовковиці білої (Mopus alba) за допомогою шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.)) / Т. Ю. Маркіна, І. П. Суханова, А. А. Бровді, С. В. Суханов // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. М. Микитюк (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 13. – С. 141–147.
Abstract: В статті викладено результати застосування методу біоіндикації вмісту інсектицидів в довкіллі за допомогою Bombyx mori L. з метою оцінки харчової безпеки плодів Morus alba L. Цей напрям є проявом глобальної проблеми екомоніторинту вмісту інсектицидів у довкіллі за умов сучасних інтенсивних систем ведення сільського господарства. Його реалізація може слугувати запорукою екологічної безпеки власників присадибних ділянок. Встановлено, що після застосування на присадибній ділянці інсектициду Жукомор плоди шовковиці, що росте поблизу, є безпечними для вживання на 9-ту добу, Децис –18-ту, Конфідор – на 12-ту. В статье изложены результаты применения метода биоиндикации содержания инсектицидов в окружающей среде с помощью Bombyx mori L. с целью оценки пищевой безопасности плодов Morus alba L. Это направление является частью глобальной проблемы экомониторинга содержания инсектицидов в окружающей среде в условиях современных интенсивных систем ведения сельского хозяйства. Его реализация может служить основой экологической безопасности владельцев приусадебных участков. Установлено, что после применения на приусадебном участке инсектицида Жукомор плоды шелковицы, растущей поблизости, являются безопасными для употребления на 9-ые сутки, Дециса – на 18-ые, Конфидора – на 12-ые. The article presents the results of the application of insecticides content bioindication in the environment with the help of Bombyx mori L. to estimate food safety of white mulberry fruits. This tendency is a manifestation of a global problem on ecological monitoring of insecticides content in the environment under conditions of current intensive technologies applied in agriculture. Its implementation may serve as a guarantee of ecological safety of household plot owners. It has been shown that on household plots the fruits of nearby growing white mulberry fruits are safe for use on the 9th day after the application of insecticide Zhukomor, on the 18th day after the application of insecticide Decis and on the 12th day after the application of insecticide Confidor .
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1451
Appears in Collections:Кафедра зоологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.