Практичні аспекти реалізації системи початкової освіти у Німеччині

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто практичні аспекти реалізації системи початкової освіти у Німеччині. Культурні та освітні питання в Німеччині належать до компетенції земель, тому умови та навчальні програми можуть відрізнятися в різних землях. Усі класи навчаються за однаковою навчальною програмою. Протягом перших двох років усі предмети викладає класний керівник; у цей час немає дисциплінарного структурування - базові знання з математики, німецької мови, краєзнавства, музики та релігії викладаються комплексно, в рамках одного освітнього курсу. Зазначенно, що успішність у початкових школах Німеччини оцінюється починаючи з третього класу. Для невстигаючих учнів, організовуються додаткові заняття. The article considers the practical aspects of the implementation of the primary education system in Germany. Cultural and educational matters in Germany are the responsibility of the Länder, so conditions and curricula may differ from Länder to Länder. All classes follow the same curriculum. During the first two years, all subjects are taught by the class teacher; at this time there is no disciplinary structure - basic knowledge of mathematics, German language, local history, music and religion are taught comprehensively, within the framework of one educational course. It is noted that success in primary schools in Germany is assessed starting from the third grade. Additional classes are organized for students who cannot keep up.
Опис
Ключові слова
початкова освіта, німецькі заклади освіти, європейський досвід, магістерські роботи, primary education, German educational institutions, European experience, master's work
Цитування
Бабіч І. Практичні аспекти реалізації системи початкової освіти у Німеччині / І. Бабіч // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 96.