Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1450
Title: Основні технології операцій банку
Other Titles: Основные технологии операций банка
Basic technologies of bank operations
Authors: Ганін, В. І.
Соляр, В. В.
Keywords: бухгалтерський облік в банках
облік капіталу банку
облік розрахункових операцій банку
облік касових операцій
облік депозитних операцій банку
облік операцій банку з кредитування
облік операцій банку з цінними паперами
облік операцій банку в іноземній валюті
облік доходів і витрат банку
бухгалтерский учет в банках
учет капитала банка
учет расчетных операций банка
учет кассовых операций
учет депозитных операций банка
учет операций банка по кредитованию
учет операций банка с ценными бумагами
учет операций банка в иностранной валюте
учет доходов и расходов банка
bookkeeping in banks
accounting for bank capital
accounting of settlement operations of the bank
accounting of cash transactions
accounting of deposit operations of the bank
accounting for bank lending operations
accounting of bank operations with securities
accounting for bank operations in foreign currency
accounting of income and expenses of the bank
Issue Date: 2016
Publisher: Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Citation: Ганін В. І. Основні технології операцій банку : навч. посіб. для самост. роботи з опанування курсу "Бухг. облік у банках" / В. І. Ганін, В. В. Соляр ; Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Харків : ХТЕІ КНТЕУ , 2016. – 123 с.
Abstract: У навчальному посібнику висвітлено зміст і основні технології операцій банків: розрахунково-касових, операцій по залученню коштів на вклади, операцій з цінними паперами, кредитних, інвестиційних, валютних, нетрадиційних банківських операцій та послуг тощо. Викладено методику формування та обліку капіталу банку. Посібник. охоплює теоретичні аспекти ведення бухгалтерського обліку операцій банку. Теоретичний матеріал в ньому ілюструється таблицями. Видання підготовлене з урахуванням нормативно-правових актів у сфері банківської діяльності станом на 2016 рік. Призначений для студентів, яку вивчають дисципліну «Бухгалтерський облік у банках», а також для викладачів та працівників кредитно-фінансових установ, які цікавляться проблемами ведення банківського обліку. В учебном пособии освещены содержание и основные технологии операций банков: расчетно-кассовых, операций по привлечению средств во вклады, операции с ценными бумагами, кредитных, инвестиционных, валютных, нетрадиционных банковских операций и услуг и тому подобное. Изложена методика формирования и учета капитала банка. Пособие охватывает теоретические аспекты ведения бухгалтерского учета операций банка. Теоретический материал в нем иллюстрируется таблицами. Издание подготовлено с учетом нормативно-правовых актов в сфере банковской деятельности по состоянию на 2016 год. Предназначено для студентов, которую изучают дисциплину «Бухгалтерский учет в банках», а также для преподавателей и работников кредитно-финансовых учреждений, интересующихся проблемами ведения банковского учета
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1450
ISBN: 978-617-7293-42-1
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ганін В. І., Соляр В. В.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.