Documentaries as an Audiovisual Aid in English Teaching at University

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Анотація
The paper deals with possible ways to use documentaries effectively as an audiovisual aid when teaching English as a foreign language to university students. It offers recommendations on how the National Geographic documentary Megacities: London can be used when teaching the topic On the Move to university students in the course in Oral and Written English according to the classic model of viewing activities that involves pre-viewing, while-viewing and post-viewing tasks. У статті розглядаються особливості ефективного використання документальних фільмів як аудіовізуального засобу у викладанні англійської мови як іноземної студентам філологічних спеціальностей ВНЗ. Пропонуються методичні можливості використання комплексу завдань до фільму «Мегаполіси: Лондон» (“Megacities: London”) під час вивчення теми «Подорож» у рамках курсу практики англійського усного і писемного мовлення за класичною трьох-етапною моделлю роботи з відео, що містить переддемостраційний, демонстраційний та післядемонстраційний етапи. В статье рассматриваются особенности эффективного использования документальных фильмов как аудиовизуального средства в преподавании английского языка как иностранного в вузе. Предлагаются методические возможности использования комплекса заданий к фильму «Мегаполисы: Лондон» (“Megacities: London”) при изучении темы «Путешествие» в рамках курса практики английской устной и письменной речи по классической трёхэтапной модели работы с видео, которая включает преддемонстрационный, демонстрационный и последемонстрационный этапы.
Опис
Ключові слова
audiovisual aids, documentaries, post-viewing (follow-up) activities, pre-viewing activities, while-viewing activities, аудіо-візуальні засоби, демонстраційні завдання, документальний фільм, переддемонстраційні завдання, післядемонстраційні завдання, аудиовизуальные средства, демонстрационные задания, документальные фильмы, преддемонстрационные задания, последемонстрационные задания
Цитування
Podufalova T. V. Documentaries as an Audiovisual Aid in English Teaching at University / T.V. Podufalova // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки : зб. наук. пр. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 28. – С. 77-87.
Колекції