УПРАВЛІНСЬКА ПРАКТИКА БАКАЛАВРІВ. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичне видання націлене на ознайомлення бакалаврів із програмою управлінської практики в навчальному закладі, її змістовним характером, завданнями, організацією. Включає загальні положення проведення управлінської практики, вимог до її змісту, рекомендації щодо оформлення індивідуального плану роботи, щоденнику та звіту практики, порядку захисту звіту. Методичні рекомендації зорієнтовані для викладачів та бакалаврів економічних факультетів університетів. Учебно-методическое издание нацелено на ознакомление бакалавров по программе управленческой практики в учебном заведении, ее содержательным характером, задачами, организацией. Включает общие положения проведения управленческой практики, требований к ее содержанию, рекомендации по оформлению индивидуального плана работы, дневнике и отчета практики, порядка защиты отчета. Методические рекомендации ориентированы для преподавателей и бакалавров экономических факультетов университетов. The educational-methodical publication is aimed at familiarizing the bachelors with the program of management practice in an educational institution, its content character, tasks, organization. Includes general provisions for conducting management practices, requirements for its contents, recommendations for the preparation of an individual work plan, a diary and a practice report, the order of protection of the report. Methodological recommendations are aimed at teachers and bachelors of economic faculties of universities.
Опис
Ключові слова
управлінська практика, методичні рекомендації, інформаційні джерела, ресурси мережі Інтернет, звітна документація, управленческая практика, методические рекомендации, информационные источники, ресурсы сети Интернет, отчетная документация, management practice, Guidelines, information sources, Internet resources, accounting documentation
Цитування
Шиловцева Н. В. Управлінська практика бакалаврів. Програма та методичні рекомендації : для студ. екон. ф-ту галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спец. 6.030501 «Екон. теор. Менедж. освіти» / Н. В. Шиловцева ; ХНПУ імені Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2017. – 35 с.