РОЗВИТОК ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ МОВЛЕННЯ У БІЛІНГВАЛЬНИХ ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток граматичного ладу мовлення у білінгвальних дітей із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) ІІІ рівня з використанням онлайн-технологій. Відповідно до завдань дослідження в роботі був проведений констатуючий експеримент на базі міжнародної онлайн школи GOVORIKA. У процесі констатуючого експерименту були отримані дані, які говорять про те, що рівень оволодіння мовленнєвими операціями побудови мовленнєвих висловлювань у дітей з ЗНМ III рівня суттєво відстає від вікової норми. Зазначено, що використання засобів дистанційного навчання показало позитивні результати в корекційно-логопедичній роботі з розвитку граматичного ладу мовлення в білінгвальних дітей із ЗНМ ІІІ рівня. Залишається постійна потреба в збільшенні кількість наукових розробок у сфері використання логопедичних технологій у дистанційному навчанні. The article examines the development of the grammatical system of speech in bilingual children with a general underdevelopment of speech (GDS) of the III level using online technologies. In accordance with the objectives of the research, a ascertaining experiment was conducted on the basis of the GOVORIKA international online school. In the process of the ascertaining experiment, data were obtained, which indicate that the level of mastery of speech operations for the construction of speech utterances in children with Level 3 SEN significantly lags behind the age norm. It is noted that the use of distance learning tools has shown positive results in correctional and speech therapy work on the development of the grammatical system of speech in bilingual children with 3rd-level ZNM. There remains a constant need to increase the number of scientific developments in the field of using speech therapy technologies in distance learning.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, білінгвізм, логопедична робота, дистанційне навчання, студентські роботи, speech development, bilingualism, speech therapy work, distance learning, student works
Цитування
Коваленко Г. С. Розвиток граматичного ладу мовлення у білінгвальних дітей із ЗНМ ІІІ рівня з використанням онлайн технологій / Г. С. Коваленко // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 156–159.