ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ УСНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ДИСЛАЛІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджується питання формування і корекції усного мовлення у дітей з дислалією. Представлено погляди науковців щодо визначення діагнозу «дислалія». Досліджено різні підходи щодо класифікації дислалії у науковій літературі. Розкрито напрями корекції дислалії під час формування усного мовлення у дітей. Названо форми та види дислалії щодо до причин її виникнення та видів груп порушення вимови звуків. Описано методику корекції порушень правильного відтворення звуків. The article examines the issue of formation and correction of oral speech in children with dyslalia. The views of scientists regarding the diagnosis of "dyslalia" are presented. Various approaches to the classification of dyslalia in the scientific literature have been studied. Directions for correcting dyslalia during the formation of oral speech in children are revealed. Forms and types of dyslalia are named in relation to the causes of its occurrence and types of groups of impaired pronunciation of sounds. The method of correcting violations of the correct reproduction of sounds is described.
Опис
Ключові слова
дислалія, дислексія, дисграфія, освітні труднощі, мовленнєва компетентність, звуковимова, студентські роботи, dyslalia, dyslexia, dysgraphia, educational difficulties, speech competence, phonetics, student works
Цитування
Кіріна С. В. До питання особливостей формування та корекції усного мовлення у дітей з дислалією / С. В. Кіріна // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 146–150.