ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАНІСТЕРАПІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання каністерапії у логопедичній роботі. Каністерапія або доготерапія – терапія, у якій приймає участь спеціально відібрана та навчена собака під контролем та супроводом кваліфікованого спеціаліста. Проведений аналіз зазначених джерел свідчать, що каністерапія може використовуватися як психотерапевтична методика, що сприяє розвитку розумових та емоційних здібностей, поліпшенню рухових функцій та дрібної моторики, розвиває довільні дії, тактильний канал сприйняття та емпатію. Зазначено, що каністерапію можна розглядати серед інноваційних та додаткових засобів при корекції порушень мовлення. Згадана терапія за допомогою тварин, у поєднанні із традиційними засобами, може бути потенційним та дієвим інструментом для підвищення ефективності корекційних програм з проблем затримки мовленнєвого розвитку, заїкання, у післяінсультній реабілітації зі стабілізації мовлення та інше. The publication examines the use of canister therapy in speech therapy work. Canister therapy or dog therapy is a therapy in which a specially selected and trained dog takes part under the control and accompaniment of a qualified specialist. The analysis of these sources shows that canister therapy can be used as a psychotherapeutic technique that promotes the development of mental and emotional abilities, improves motor functions and fine motor skills, develops voluntary actions, a tactile channel of perception and empathy. It is noted that canister therapy can be considered among innovative and additional means for correcting speech disorders. The mentioned therapy with the help of animals, in combination with traditional means, can be a potential and effective tool for increasing the effectiveness of correctional programs for the problems of delayed speech development, stuttering, in post-stroke rehabilitation for speech stabilization, etc.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, каністерапія, логопедія, корекційна робота, студентські роботи, speech development, canister therapy, speech therapy, revision work, student works
Цитування
Безугла І. О. Теоретичне обґрунтування доцільності використання каністерапії у логопедичній роботі / І. О. Безугла // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 58–62.