ВІДКРИТТЯ ПЕРШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ КЛАСІВ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ В ХАРКОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено історичну розвідку про відкриття перших спеціальних класів при міських училищах в Харкові. Історичні дослідження розвитку спеціальної освіти дають наступним поколінням безцінний досвід, аналіз якого надав би можливість уникнути великої кількості помилок, в тому числі в організації навчання сучасних дітей з особливостями розвитку. Інклюзивна освіта надає рівні права на здобуття освіти дітям з особливостями психофізичного розвитку в закладах загальної освіти і позитивно впливає на розвиток особистості всіх причетних до освітнього процесу. Проте, ще задовго до впровадження, процес інтеграції потребував всебічної підготовки (фахової, методичної, матеріально-технічної, фінансової), ґрунтовної роботи (інформування й роз’яснення) з населенням, особливо з дітьми типового розвитку класу, та їх батьками. The publication covers historical information about the opening of the first special classes at city schools in Kharkiv. Historical studies of the development of special education provide future generations with invaluable experience, the analysis of which would provide an opportunity to avoid a large number of mistakes, including in the organization of the education of modern children with developmental disabilities. Inclusive education provides equal rights to education to children with special psychophysical development in general education institutions and has a positive effect on the personality development of all those involved in the educational process. However, long before implementation, the integration process required comprehensive training (professional, methodical, material and technical, financial), thorough work (informing and explaining) with the population, especially with children of typical class development, and their parents.
Опис
Ключові слова
історія спеціальної педагогіки, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, Харківщина, аспірантські роботи, history of special pedagogy, inclusive education, children with special educational needs, Kharkiv region, postgraduate works
Цитування
Костак К. А. Відкриття перших спеціальних класів для розумово відсталих дітей в Харкові / К. А. Костак // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 33–35.