ПСИХОФІЗІЛОЛОГІЧНИЙ СТАН УЧНІВ В УМОВАХ СТРЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено психологічні та фізіологічні показники стресових станів учнів 9 та 11 класів в процесі навчання. Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань використано теоретичний аналіз літератури з проблеми навчального стресу у житті школярів; комплекс валідних та стандартизованих психолого-діагностичних методик: Тест на навчальний стрес (Ю. В. Щербатих); Тест самооцінки стресостійкості (С. Коухен та Г. Вілліансон); фізіологічні методи – визначення частоти серцевих скорочень, артеріального тиску. Вивчено та проаналізовано психолого-педагогічну літературу за темою дослідження, психологічні особливості навчального стресу учнів 9, 11 класів з поглибленим вивченням англійської мови. Досліджено адаптаційний потенціал у досліджуваних учнів. Визначено способи та навичок, необхідних для подолання стресу та розроблено рекомендації щодо управління ним. Запропоновано використання матеріалів кваліфікаційної роботи у навчальній програмі загальноосвітніх навчальних закладів. In the qualifying work, the psychological and physiological indicators of stress states of students of the 9th and 11th grades during the learning process were investigated. Research methods: theoretical analysis of the literature on the problem of educational stress in the life of schoolchildren was used to solve the tasks; a set of valid and standardized psychological diagnostic methods: Test for educational stress (Y. V. Shcherbatykh); Test of self-assessment of stress resistance (S. Cohen and G. Willianson); physiological methods - determination of heart rate, blood pressure. The psychological-pedagogical literature on the research topic, psychological features of educational stress of students of 9th and 11th grades with in-depth study of the English language was studied and analyzed. The adaptation potential of the studied students was investigated. Methods and skills necessary to overcome stress were determined and recommendations for its management were developed. It is proposed to use the materials of the qualification work in the curriculum of general educational institutions.
Опис
Ключові слова
психофізіологія, стрес, учні старшого шкільного віку, процес навчання, psychophysiology, stress, high school students, learning process
Цитування
Лук’янова А. Р. Психофізіологічний стан учнів в умовах стресу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) / А. Р. Лук’янова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. анатомії і фізіології людини ім. проф. Я. Р. Синельникова. – Харків, 2024. – 52 с. : іл., табл.
Колекції