Орнітофауна парків м. Покровськ Донецької області

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено динаміку орнітофауни паркових насаджень м. Покровськ в осінньо-зимовий період. Вперше в регіоні досліджень проведено еколого-фауністичний аналіз та розподіл орнітофауни урбанізованих ландшафтів в гніздовий період. Аналіз моніторингових досліджень дозволив встановити наявність раритетних видів птахів у складі орнітофауни парків. Показано значення урбанізованих ландшафтів (на прикладі парків) м. Покровськ на формування орнітофауни. Для виконання даного дослідження було використано емпіричні методи досліджень, зокрема проведено моніторингові дослідження під час експедиційних виїздів за допомогою польового методу, з використанням біноклю та фотоапарату, закладання облікових маршрутів і проведення обліків птахів, опрацювання літературних джерел, а також методи порівняння, aналізу тa проведення розрахунків із застосуванням програми Microsoft Office Excel. Вивчення орнітофауни парків дозволяє детальніше вивчити вплив урбанізації на довкілля. Ідентифікація та встановлення таксономічного складу видового різноманіття орнітофауни дозволяє простежувати зміни стану популяцій. Такі дослідження покращують стан визначення рівня пристосованості пташиного населення до змін в довкіллі. In the qualifying work, the dynamics of the bird fauna of the park plantations of the city of Pokrovsk in the autumn-winter period were investigated. For the first time in the research region, an ecological and faunal analysis and distribution of avifauna of urbanized landscapes during the nesting period was carried out. The analysis of monitoring studies allowed establishing the presence of rare species of birds in the avifauna of the parks. The significance of urbanized landscapes (on the example of parks) of the city of Pokrovsk on the formation of avifauna is shown. Empirical research methods were used to carry out this study, in particular, monitoring studies were carried out during expedition trips using the field method, with the use of binoculars and a camera, the establishment of accounting routes and the carrying out of bird records, the processing of literary sources, as well as the methods of comparison, analysis and calculations using the Microsoft Office Excel program. Studying the avifauna of the parks allows for a more detailed study of the impact of urbanization on the environment. Identification and establishment of the taxonomic composition of the species diversity of the avifauna makes it possible to trace changes in the state of populations. Such studies improve the state of determining the level of adaptation of the bird population to changes in the environment.
Опис
Ключові слова
орнітофауна, птахи, урбанізовані ландшафти, avifauna, birds, urbanized landscapes
Цитування
Божок А. В. Орнітофауна парків м. Покровськ Донецької області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Біологія і здоров’я людини) / А. В. Божок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 48 с. : іл., табл.
Колекції