ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І БАТЬКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто особливості взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти і батьків у процесі навчання і виховання дошкільників. Партнерські взаємини між вихователем та батьками мають ґрунтуватися перш за все на довірі й бути міцними та різнобічними, що стає особливо важливим для дітей дошкільного віку, оскільки на даному етапі формується не лише інтелектуальна основа особистості, але і її моральні якості. Зазначено, що головним завданням спільної діяльності між сім’єю та навчальним закладом є вирішення проблеми виховання, навчання та розвитку дитини; мотивація та забезпечення участі батьків в організації освітнього процесу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків. The work examines the peculiarities of the interaction of a modern preschool education institution and parents in the process of education and upbringing of preschoolers. Partnership relations between the educator and parents should be based primarily on trust and be strong and versatile, which becomes especially important for preschool children, since at this stage not only the intellectual basis of the personality is formed, but also its moral qualities. It is noted that the main task of joint activity between the family and the educational institution is to solve the problem of education, training and development of the child; motivation and ensuring the participation of parents in the organization of the educational process, raising the level of psychological and pedagogical culture of parents.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія, виховання дошкільників, освітній процес, магістерські роботи, pedagogical interaction, education of preschoolers, educational process, master's work
Цитування
Піканова О. С. Особливості взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти і батьків у процесі навчання і виховання дошкільників / О. С. Піканова // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 68–69.