Готовність до засвоєння навичок письма у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психофізіологічної структури процесу письма та його передумов. Означено особливості засвоєння навичок письма дітьми старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня. В експериментальній частині описане обстеження стану готовності до засвоєння навичок письма дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня. Розроблено зміст логопедичних вправ із формування готовності до засвоєння навичок письма дітьми старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня із подальшим їхнім впровадженням у корекційну роботу. Проведено контрольний зріз із метою виявлення результативності проведеної корекційної роботи. In the qualification work, a theoretical analysis of the psychophysiological structure of the writing process and its prerequisites was carried out. The peculiarities of learning writing skills by children of senior preschool age with the III-level GUS have been determined. The experimental part describes the examination of the state of readiness for mastering writing skills of older preschool children with the III-level GUS. The content of speech therapy exercises for the formation of readiness to learn writing skills by older preschool children with 3rd-level GUS was developed, with their further implementation in correctional work. A control section was conducted in order to identify the effectiveness of the corrective work.
Опис
Ключові слова
навички письма, діти старшого дошкільного віку, загальне недорозвинення мовлення, writing skills, children of older preschool age, general underdevelopment of speech
Цитування
Строган В. М. Готовність до засвоєння навичок письма у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / В. М. Строган ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції