ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКА ПРИКМЕТНИКАМИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ II РІВНЯ ЗАСОБАМИ КАЗКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено ефективність використання казки в корекційній роботі зі збагачення словника дітей середнього дошкільного віку з ЗНМ ІІ рівня. Використання на заняттях засобів казки підвищує мотивацію дітей до роботи над словниковим запасом, пробуджує інтерес та бажання до пізнання нових слів, призводить до позитивних змін у всій мовній системі. Проаналізовано та узагальнено інформацію щодо особливостей збагачення словника дітей із ЗНМ ІІ рівня прикметниками; експериментальним шляхом доведено ефективність використання казки в корекційній роботі зі збагачення словника дітей середнього дошкільного віку з ЗНМ ІІ рівня прикметниками. Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає в експериментальному підтвердженні результативності проведення комплексної корекційної роботи спрямованої на збагачення словника прикметників у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня. Матеріали дослідження можуть бути використані логопедами, вихователями ЗДО з метою вдосконалення способів та прийомів, формування словника прикметників у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня. The qualification work investigates the effectiveness of using fairy tales in correctional work on enriching the vocabulary of middle-aged children with level II SEN. The use of fairy tales in the classroom increases children's motivation to work on vocabulary, arouses interest and desire to learn new words, and leads to positive changes in the entire language system. The article analyses and summarises the information on the peculiarities of enriching the vocabulary of children with level II SEN with adjectives; experimentally proves the effectiveness of using fairy tales in correctional work on enriching the vocabulary of middle-aged children with level II SEN with adjectives. The theoretical and practical significance of the results obtained is as follows Experimental confirmation of the effectiveness of a comprehensive correctional work aimed at enriching the vocabulary of adjectives in of preschool age with level II OOP. The materials of the study can be be used by speech therapists, educators of preschool educational establishments in order to improve methods and techniques and techniques of forming the vocabulary of adjectives in preschool children with with level II OOP.
Опис
Ключові слова
розвиток зв'язного мовлення, корекційна робота, метод логоказок, загальне недорозвинення мовлення, діти дошкільного віку, development of coherent speech, correctional work, method of logotales, general underdevelopment of speech, preschool children
Цитування
Малюга А. О. Збагачення словника прикметниками у дітей дошкільного віку з ЗНМ ІІ рівня засобами казки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. О. Малюга ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 68 с. : іл., табл. + дод.
Колекції