Розвиток активного мовленнєвого словникового запасу дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Випускна кваліфікаційна робота присвячена питанням розвитку словника дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. На підставі аналізу наукових джерел схарактеризовано зміст та особливості організації логопедичної допомоги дітям цієї категорії, визначено завдання та оптимальні методи педагогічного впливу. Зроблено акцент на використанні методів провідної діяльності у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. The graduation qualification work is dedicated to the issues of vocabulary development in children of middle preschool age with level II general speech underdevelopment. Based on the analysis of scientific sources, the features of organizing speech therapy assistance for children in this category are characterized, and the tasks and optimal methods of pedagogical influence are determined. Emphasis is made on the use of leading activity methods in speech therapy work with preschool children with level II general speech underdevelopment.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, діти дошкільного віку, активний словниковий запас, лексика, general speech underdevelopment, preschool children, active vocabulary, lexicon
Цитування
Лола Л. А. Розвиток активного мовленнєвого словникового запасу дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Л. А. Лола ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 63 с. : іл., табл. + дод.
Колекції