Формування лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами ігор та ігрових вправ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз розвитку лексичної сторони мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Визначено критерії, показники та рівні сформованості словникового запасу дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня за лексичними темами «Літо», «Літній одяг», «Комахи», «Квіти. Дерева. Кущі», «Свійські тварини», «Дикі тварини», «Сад. Фрукти», «Огород. Овочі». Визначені напрями та особливості формування словника у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Розроблено та експериментально апробовано комплекс ігор та ігрових вправ, які спрямовані на збагачення, уточнення та активізацію словникового запасу дітей із ЗНМ ІІІ рівня відповідно обраних лексичних тем. In the qualification work, a theoretical analysis of the development of the lexical side of speech of children with general underdevelopment of speech of the III level was carried out. The criteria, indicators and levels of formation of the vocabulary of preschoolers from the 3rd level ZNM were determined for the lexical topics "Summer", "Summer clothes", "Insects", "Flowers. Trees. Bushes", "Family animals", "Wild animals", "Garden. Fruits", "Garden. Vegetables". The directions and peculiarities of vocabulary formation in preschool children with general underdevelopment of level III speech are determined. A set of games and game exercises aimed at enriching, clarifying and activating the vocabulary of children with 3rd level of lexical topics of selected lexical topics has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
діти, загальне недорозвинення мовлення ІІІ рівня, лексична сторона мовлення, ігри, ігрові вправи, корекція та розвиток, children, general underdevelopment of III-level speech, lexical side of speech, games, game exercises, correction and development
Цитування
Логвінова Ю. С. Формування лексичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня засобами ігор та ігрових вправ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Ю. С. Логвінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 84 с. : іл., табл. + дод.
Колекції