ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто емоційний інтелект та особливості його розвитку у дітей дошкільного віку. Він передбачає гармонійний розвиток різних почуттів та емоцій, формування в дитини вміння розуміти свій емоційний стан, визначати причини, що його породжують, керувати своїми емоціями та почуттями. Рівень емоційного інтелекту впливає як на саму особистість, так і на її відносини з іншими. Зазначено, що важливим для педагогічного процесу та пріоритетним напрямом у роботі педагога ЗДО має стати створення оптимального виховного мікроклімату для становлення особистості дошкільника. The article examines emotional intelligence and features of its development in preschool children. It involves the harmonious development of various feelings and emotions, the formation of the child's ability to understand his emotional state, to determine the reasons that give rise to it, to manage his emotions and feelings. The level of emotional intelligence affects both the personality itself and its relationships with others. It is noted that the creation of an optimal educational microclimate for the development of the preschooler's personality is important for the pedagogical process and a priority direction in the work of a preschool teacher.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, сучасна дошкільна освіта, всебічний розвиток, магістерські роботи, emotional intelligence, modern preschool education, comprehensive development, master's work
Цитування
Кобякова К. С. Емоційний інтелект та особливості його розвитку у дітей дошкільного віку / К. С. Кобякова // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 36–37.