Навіювання і самонавіювання. Гіпноз

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навіювання як потужний засіб впливу на психіку. Для сучасної соціальної психології надзвичайно актуальними питаннями дослідження є: специфіка вселяє впливу індивіда на колектив; аналогічний вплив колективу на особистість; навіювання, передане від колективу до колективу; міжособистісне навіювання. Не піддається сумніву висновок, що більш повне розкриття фізіологічних механізмів навіювання та гіпнозу відкриє нові горизонти використання гіпносугестій, як, наприклад, подорожі у часі і просторі. Внушение как мощное средство воздействия на психику. Для современной социальной психологии чрезвычайно актуальными вопросами исследования являются: специфика внушает влияния индивида на коллектив; аналогичное воздействие коллектива на личность; внушения, переданное от коллектива к коллективу; межличностное внушение. Не подвергается сомнению вывод, что более полное раскрытие физиологических механизмов внушения и гипноза откроет новые горизонты использования гипносугестий, как, например, путешествия во времени и пространстве. Suggestion as a powerful means of influencing the psyche. For modern social psychology, extremely topical research questions are: specificity inspires the influence of the individual on the collective; a similar collective impact on the individual; sentences from the collective to the collective; interpersonal suggestion. There is no doubt that the more complete disclosure of the physiological mechanisms of suggestion and hypnosis will open new horizons for the use of hypnosugestions, such as travel in time and space.
Опис
Ключові слова
навіювання, самонавіювання, гіпноз, медичний гіпноз, директивний гіпноз, студентські роботи, внушение, самовнушение, гипноз, медицинский гипноз, директивный гипноз, студенческие работы, suggestion, autosuggestion, hypnosis, medical hypnosis, directive hypnosis, student work
Цитування
Гетьман К. С. Навіювання і самонавіювання. Гіпноз / К. С. Гетьман // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 51–52.