ВИКОРИСТАННЯ КАЗОК ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто використання казок Василя Сухомлинського у моральному вихованні особистості дошкільника. Василь Сухомлинський добре знав, як краще виховати дитину-патріота та гармонійно розвинену особистість, тому розумів, які казки треба створювати і які риси характеру вони повинні розвивати. У кожній його казці та дитячому оповіданні є певні повчання та мораль. Для дошкільнят казка – це маленьке віконце, крізь яке проникає навколишнє світло і розвиває вміння пізнавати світ. Тому значення казки в розвитку творчості дошкільнят багатогранне. Творчі педагоги наразі планують цікаву, насичену, а головне ефективну роботу з реалізації педагогічної філософії видатного педагога. Адже Василь Сухомлинський не тільки розкриває блискучу мудрість і життєствердний оптимізм казки, а й демонструє найбільш логічний шлях її використання в навчальному процесі. The article examines the use of Vasyl Sukhomlynsky's fairy tales in the moral education of a preschooler's personality. Vasyl Sukhomlynsky knew well how to raise a patriotic child and a harmoniously developed personality, so he understood what kind of fairy tales should be created and what character traits they should develop. Each of his fairy tales and children's stories has certain lessons and morals. For preschoolers, a fairy tale is a small window through which the the surrounding light and develops the ability to learn about the world. Therefore, the importance of fairy tales in the development of preschoolers' creativity is multifaceted. Creative teachers are currently planning an interesting, rich, and most importantly, effective work on the implementation of the pedagogical philosophy of the outstanding teacher. After all, Vasyl Sukhomlynsky not only reveals the brilliant wisdom and life-affirming optimism of fairy tales, but also demonstrates the most logical way to use them in the educational process.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, моральне виховання, казка, особистість, магістерські роботи, pre-school education, moral education, tale, personality, master's work
Цитування
Гонтар А. В. Використання казок Василя Сухомлинського у моральному вихованні особистості дошкільника / А. В. Гонтар // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 16–17.