АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ І. МЕЧНИКОВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність ідей І. Мечникова для прогресу людського суспільства, реалізації стратегії його сталого розвитку є незаперечною. Здатність до удосконалення людиною своєї природи, перетворення дисгармоній в гармонію за допомогою волі, життя на засадах ортобіозу, визначальними ознаками якого є оптимістичне світобачення, усвідомлення особистої відповідальності за власне життя і здоров’я, конкретні дії для найповнішого розвитку індивідуальності, здійснення свого призначення, а також досягнення суспільного благополуччя, розуміння цінності взаємодопомоги та солідарності є визначальними умовами сталого прогресивного розвитку суспільства. Актуальность идей И. Мечникова для прогресса человеческого общества, реализации стратегии его устойчивого развития является неоспоримым. Способность к совершенствованию человеком своей природы, превращения дисгармоний в гармонию с помощью воли, жизнь на началах ортобиоза, отличительными особенностями которого является оптимистическое мировоззрение, осознание личной ответственности за собственную жизнь и здоровье, конкретные действия для полного развития индивидуальности, осуществление своего назначения, а также достижения общественного благополучия, понимания ценности взаимопомощи и солидарности являются определяющими условиями устойчивого прогрессивного развития общества. The urgency of Mechnikov's ideas for the progress of human society, the implementation of the strategy of its sustainable development is undeniable. The ability to improve a person's nature, the transformation of disharmony into harmony with the help of will, life on the basis of orthobiosis, the distinctive features of which is an optimistic outlook, an awareness of personal responsibility for one's own life and health, specific actions for the full development of individuality, the exercise of one's purpose, social well-being, understanding of the value of mutual assistance and solidarity are the defining conditions for sustainable progressive development tions of society.
Опис
Ключові слова
педагог-новатор, прогрес людського суспільства, розвиток суспільства, Мечников І. І., педагог-новатор, прогресс человеческого общества, развитие общества, Мечников И. И., pedagogue-innovator, progress of human society, development of society, Mechnikov I. I.
Цитування
Кабусь Н. Д. Актуальність ідей І. Мечникова для реалізації стратегії сталого розвитку суспільства / Н. Д. Кабусь // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 21–24.