Застосування казкотерапії для розвитку пізнавального інтересу молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями на уроках української мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз питання розвитку пізнавального інтересу молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями засобами казкотерапії на уроках української мови. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «пізнавальний інтерес», «порушення інтелектуального розвитку», «казкотерапія». Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості пізнавального інтересу у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Розроблено та експериментально апробовано навчально-корекційну методику, яка спрямована на розвиток пізнавального інтересу учнів з інтелектуальними порушеннями на уроках української мови засобами казкотерапії. In the qualification work, a theoretical analysis of the issue of the development of cognitive interest of younger schoolchildren with mild intellectual disabilities by means of fairy-tale therapy in Ukrainian language lessons was carried out. A definitive characterization of the key concepts of the study was carried out: "cognitive interest", "violation of intellectual development", "fairy tale therapy". The components, criteria, indicators and levels of formation of cognitive interest in younger schoolchildren with intellectual disabilities are determined. An educational and correctional methodology was developed and experimentally tested, which is aimed at developing the cognitive interest of students with intellectual disabilities in Ukrainian language lessons by means of fairy-tale therapy.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, інтелектуальні порушення, пізнавальний інтерес, казкотерапія, навчання, younger schoolchildren, intellectual disabilities, cognitive interest, fairy tale therapy, education
Цитування
Плугатарьова Д. І. Застосування казкотерапії для розвитку пізнавального інтересу молодших школярів із легкими інтелектуальними порушеннями на уроках української мови : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016.02 Спеціальна освіта / Д. І. Плугатарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 76 с. : іл., табл. + дод.
Колекції