Формування часово просторових уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретико-методологічний аналіз психолого-педагогічних засад формування та розвитку часово-просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Проведено феноменологізацію та дефінітивну характеристику основних понять досліджуваного питання: «інтелектуальні порушення», «часово-просторові уявлення». Визначено компоненти, критеріально-показникову базу оцінки та рівні сформованості уявлень про час і простір у дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Розроблено та експериментально перевірено корекційну методику формування та розвитку часово-просторових уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку. In the qualification work, a theoretical and methodological analysis of the psychological and pedagogical foundations of the formation and development of timespatial concepts in older preschool children with intellectual disabilities was carried out. The phenomenology and definitive characterization of the main concepts of the researched question: "intellectual disorders", "time-space representations" were carried out. The components, criteria-indicator basis of assessment and levels of formation of ideas about time and space in older preschool children with intellectual disabilities were determined. The corrective and developmental methodology for the formation and development of time-spatial representations in children with intellectual disabilities of older preschool age was developed and experimentally verified.
Опис
Ключові слова
діти, інтелектуальні порушення, часові уявлення, просторові уявлення, корекційно-розвиткова робота, children, intellectual disabilities, temporal representations, spatial representations, corrective and developmental work
Цитування
Оселедченко М. Л. Формування часово просторових уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / М. Л. Оселедченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 99 с. : іл., табл. + дод.
Колекції