Управління розвитком педагогічної майстерності вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні питання управління розвитком професійної майстерності вчителів, визначено форми і методи формування професійної майстерності педагога та особливості управління розвитком професійної майстерності педагога. На основі аналізу стану проблеми в закладі освіти розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення управління розвитком професійної майстерності вчителя та здійсненно оцінку її прогнозованої якості. The paper examines the theoretical issues of managing the development of teachers' professional skills, defines the forms and methods of forming a teacher's professional skills, and defines the features of managing the development of a teacher's professional skills. On the basis of the analysis of the state of the problem in the educational institution, a comprehensive and targeted program was developed to improve the management of the development of the teacher's professional skills and the assessment of its projected quality was carried out.
Опис
Ключові слова
педагогічна майстерність, розвиток професійної майстерності, управління, кваліметрична модель, pedagogical skill, development of professional skill, management, qualitative model
Цитування
Косенко Л. П. Управління розвитком педагогічної майстерності вчителя : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Л. П. Косенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 60 с. : табл. + дод.
Колекції