ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено дидактичні ігри як засіб формування природничої компетентності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. У дослідженні взяли участь 15 дітей з легкими інтелектуальними порушеннями, з них 6 дітей першого класу та 9 учнів другого класу. Для досягнення мети магістерської роботи було використано комплекс методів дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз педагогічної, методичної та психологічної літератури з проблеми дослідження, фахових періодичних видань; спостереження за освітнім процесом; емпіричні – анкетування, тестування; методи математичної статистики – реєстрація, кількісні та якісні показники. Елементи наукової новизни одержаних результатів полягають в тому, що удосконалено методику дидактичних ігор природознавчого змісту в процесі формування природничих знань молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що визначено методи діагностування рівнів природничих знань учнів початкової школи з інтелектуальними порушеннями; обґрунтовано методику дидактичних ігор природознавчого змісту в процесі активізації розвитку природничих знань учнів початкової школи з інтелектуальними порушеннями. Didactic games as a means of forming the natural competence of younger schoolchildren with intellectual disabilities were investigated in the qualification work. 15 children with mild intellectual disabilities took part in the study, including 6 first graders and 9 second graders. To achieve the goal of the master's thesis, a set of research methods was used: theoretical - study and analysis of pedagogical, methodical and psychological literature on the research problem, professional periodicals; observation according to the educational process; empirical - questionnaires, testing; methods of mathematical statistics - registration, quantitative and qualitative indicators. Elements of scientific novelty of the obtained results consist in the fact that the method of didactic games of natural science content in the process of formation of natural science knowledge of younger schoolchildren with intellectual disabilities has been improved. The theoretical and practical significance of the obtained results is that the methods of diagnosing the levels of natural science knowledge of elementary school students with intellectual disabilities have been determined; the methodology of didactic games of natural science content in the process of activating the development of natural science knowledge of elementary school students with intellectual disabilities is substantiated. ​
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, природничі знання, розвиток, школярі з інтелектуальними порушеннями, didactic games, natural knowledge, development, schoolchildren with intellectual disabilities
Цитування
Дерев’янко О. С. Дидактичні ігри як засіб формування природничих знань у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. С. Дерев’янко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2023. – 67 с. : табл. + дод.
Колекції