Розвиток комунікативних навичок дошкільників із помірними та тяжкими інтелектуальними порушеннями засобами альтернативної та додаткової комунікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджується проблема розвитку комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з помірними та тяжкими інтелектуальними порушеннями. Обґрунтовується доцільність використання засобів альтернативної та додаткової комунікації як ефективного засобу корекційно-розвивальної роботи з розвитку комунікативних навичок у зазначеної категорії дітей. У теоретичній частині розкриваються сутність, структура і особливості розвитку комунікативних навичок дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку. Аналізуються можливості засобів альтернативної і додаткової комунікації у розвитку комунікативних навичок таких дітей. У дослідно-експериментальній частині описується зміст та ефективність впровадженої програми розвитку комунікативних навичок на основі застосування засобів альтернативної і додаткової комунікації. The qualification work explores the problem of developing communication skills in preschool children with moderate and severe intellectual disabilities. The expediency of using alternative and augmentative communication means as an effective means of correctional and developmental work on the development of communication skills in this category of children is substantiated. The theoretical part reveals the essence, structure and peculiarities of the development of communication skills of preschoolers with intellectual disabilities. The article analyses the possibilities of alternative and augmentative communication in the development of communication skills of such children. The experimental part describes the content and effectiveness of the implemented programme for the development of communication skills based on the use of alternative and augmentative communication.
Опис
Ключові слова
комунікативні навички, альтернативна комунікація, додаткова комунікація, діти з порушеннями інтелектуального розвитку, communication skills, alternative communication, augmentative communication, children with intellectual disabilities
Цитування
Антоненко Є. Ф. Розвиток комунікативних навичок дошкільників із помірними та тяжкими інтелектуальними порушеннями засобами альтернативної та додаткової комунікації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Є. Ф. Антоненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 67 с. : іл., табл. + дод.
Колекції